Присъединете се към БAKCOC, ако сте специалист по КСО и имате интерес:

  • да станете част от общността на професионалистите;

  • да научите повече за Корпоративната социална отговорност и устойчивост;

  • да споделяте опит и добри практики с други специалисти в тази област.

 

Членове на БАКСОС могат да бъдат български и чуждестранни лица, които приемат Устава му, плащат членския си внос и работят за подпомагане на неговото развитие.

Професионалистите трябва да имат всеки от следните профили:

  • Корпоративна социална отговорност;

  • Устойчиво развитие;

  • Други професионалисти в тази област (например Човешки ресурси, Управление на околната среда, Връзки с обществеността, Здраве и безопасност на работното място, Маркетинг, икономисти, участващи във финансовото управление и др.)

 

Асоциираните членове на Асоциацията могат да бъдат студенти, които учат Корпоративна социална отговорност и специалности, свързани с нея. Членството им е ограничено за периода на обучение. След като завършат, студентите придобиват пълни членски права и започват да плащат пълния размер на членския внос.